Vedtægter for NC DK

 • 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

       Nauticat Club Danmark og adressen er den til enhver tid siddende formands.

 • 2 KLUBBENS FORMÅL

       Klubben har følgende primære formål for medlemmerne;

 • at formidle kontakt til værftet i Finland, og til Nauticats danske agent
 • at formidle kontakt til Nauticat klubber i andre lande
 • at formidle information om sikkerhed, teknik og vedligehold inden for de enkelte bådtyper
 • at formidle kontakt medlemmerne imellem til fremme for sejlsporten i en Nauticat
 • at oprette og vedligeholde et medlems register
 • at stå for godt sømandskab og godt kammeratskab
 • 3 MEDLEMMER

Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål. Medlemskab er personligt.

 • 3.1 ÆRESMEDLEM

Efter indstilling fra menige medlemmer eller bestyrelsen, kan bestyrelsen udnævne æresmedlem­mer blandt de medlemmer, man skønner har ydet en stor og mangeårig indsats for Nauticat Club Danmark, eller på anden måde har virket for fremme af godt kammeratskab og godt sømands­skab.
Æresmedlemmer vil modtage diplom på værdigheden og vil være kontingentfri i resten af medlems perioden.

 • 4 KONTINGENT

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

Kontingentopkrævningen udsendes, primært via mail, i januar og skal være betalt senest 1. februar samme år.

 • 5 REGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Det reviderede regnskab, med kommende års budget, udleveres til medlemmerne på den ordinære generalforsamling, eller kan ses 14 dage før på hjemmesiden. 

Foreningens midler opbevares efter bestyrelsens beslutning.

 • 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i årets første kvartal.  Generalforsamlingen afholdes skiftevis i de tre regioner. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel enten ved skriftlig meddelelse til medlemmer eller via mail. Indkaldelsen i CAT-A-LOG anses også for lovlig indkaldelse.  Dagsorden + regnskab udleveres på generalforsamlingen og kan ses 14 dage før på hjemmesiden. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 • 7 DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SKAL MINDST INDEHOLDE FØLGENDE PUNKTER:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af formand
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt
 • 8 STEMMERET OG AFSTEMNING

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem. Til et medlemsskab hører én stemme.  Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.
Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægts-ændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægts-ændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12. 
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller ét medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

 • 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 • 10 BESTYRELSEN

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 4 medlemmer og formanden. Det tilstræbes at der er 2 bestyrelsesmedlemmer fra de tre regioner.

Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituere sig på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Valg af suppleanter, følger bestyrelsesmedlemmer, der træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.
For at være valgbar, skal den foreslåede personlig være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.

 • 11 TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Begge kan hver for sig råde over klubbens betalingskort og netbank.

Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. Opsparede reserver kan placeres i obligationer eller i investeringsforeninger, der investerer i obligationer. Beslutningen om køb og salg af værdipapirer træffes af bestyrelsen.

 • 12 OPLØSNING AF KLUBBEN

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødes antal.

En eventuel formue tilfalder Dansk Sejlunion.               

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 7.marts 2015.

Revideret d. 19.04.2020